Table 1.

Noninvasive tests for BKV nephropathya

Diagnostic TestThreshold ValuePPV (%)NPV (%)
Plasma BKV DNA PCR (copies/ml) (5,43,79,89)Presence to ≥10,00050 to 85100
Decoy cells (cells/cytospin)(5,43,81)Presence to ≥1027 to 9099 to 100
Urine BKV DNA PCR (copies/ml) (79)≥1 × 10767100
Urine BKV mRNA RT-PCR (copies/ng total RNA) (78)≥6.54 × 10575b97b
  • a BKV, BK virus; NPV, negative predictive value; PPV, positive predictive value; RT-PCR, reverse transcription–PCR.

  • b Based on BKV nephropathy biopsy prevalence of 28.6%.