Table 3.

CV disease events and cause of death during follow-up

CV EventsAll-Cause Mortality
CV origin
    myocardial infarction, n (%)38 (12.7a)23 (9.8b)
    heart failure, n (%)64 (21.4a)10 (4.3b)
    arrhythmia, n (%)38 (12.7a)11 (4.7b)
    stroke, n (%)47 (15.7a)24 (10.2b)
    mesenteric infarction, n (%)4 (1.3a)3 (1.3b)
    sudden death, n (%)37 (12.4a)37 (15.7b)
    CAD, n (%)17 (5.7a)
    transient ischemic attack, n (%)5 (1.7a)
    peripheral arterial disease, n (%)35 (11.7a)
    hypotension, n (%)14 (4.7a)
    subtotal, n (%)299 (100a)108 (46.0b)
Non-CV origin
    sepsis/infection70 (29.8b)
    cancer29 (12.3b)
    gastrointestinal bleeding16 (6.8b)
    chronic obstructive lung disease8 (3.4b)
    cachexia4 (1.7b)
    subtotal, n (%)0 (0)127 (54.0b)
Total, n299 (100a)235 (100b)
  • a Percent of all CV events.

  • b Percent of all mortality cases.